Integritetspolicy

Gäller från 25 februari 2022

Denna integritetspolicy gäller då GTT Taxibil i Lerum AB med organisationsnummer 556863-3597 ("Taxibil Lerum") är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Vi på Taxibil Lerum respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi har som löfte att du alltid ska kunna känna dig säker på att den information och de personuppgifter som du som kund anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som började gälla 25 maj 2018.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Behandlingen av dina personuppgifter är viktig för att möjligöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjligt.Vi uppskattar det förtroende du ger oss när det gäller dina personuppgifter och det är viktigt för oss att vara så öppna och tydliga som möjligt kring vilka data vi samlar in och och hur vi behandlar dina personuppgifter.Taxibil Lerum inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund när du beställer en taxi via telefon eller webbokning eller när du är i kontakt med oss via besök på webbsidan eller e-post. Exempel på personuppgifter vi samlar in:

• Namn

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress)

• Uppgifter om din resa, t.ex. beställd upphämtningstid, upphämtningsadress, pris, resmål och restyp (persontransport eller budtransport)

• Uppgifter om särskilda behov, t.ex. ledsagning, rullstolstransport, telefonnummer till anhörig eller allergier, när sådana uppgifter behövs

• Uppgifter om betalning

Vi inhämtar aldrig mer uppgifter än vi behöver för att utföra tjänsten.

Insamling med samtycke

Genom att du skapar ett användarkonto eller beställer en resa godkänner du att Taxibil Lerum i enlighet med dataskyddsförordningen får behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja tjänsten gentemot dig som kund.

Vi hanterar insamlad information för att

• kunna identifiera dig som kund

• kunna skicka bokningsbekräftelse till dig via SMS eller e-post

• säkerställa att du får den restyp du beställt och behöver

• ta betalt för resan

• mäta trafik på vår webbsida och samla statistik för att förbättra våra tjänster

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Personuppgifter som du delar med oss behandlas konfidentiellt och huvudsakligen av Taxibil Lerum, men de kan komma att lämnas ut till tredje parter för olika ändamål.

Nedan listas de parter som personuppgifter kan lämnas ut till:

• Åkerier anslutna till Taxibil Lerum, som utför transporter i enlighet med Taxibil Lerums transportörsavtal

• Polismyndigheten, vid misstanke om brott

• Leverantörer som t.ex. tillhandahåller IT-tjänster eller utför betalningsförmedling

• Om du bokar eller reser genom företagsavtal kan uppgifter om köp- och resehistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med

• Din bank vid kortbetalning

Taxibil Lerum kommer aldrig sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part i något annat avseende än de angivna ovan.

Delar vi dina personuppgifter utanför Sverige?

Taxibil Lerum behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom Sverige, men kan i vissa fall för vissa tjänstser använda leverantörer inom eller utom EU/EES.

Lagkrav eller rättsliga förpliktelser

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder i korthet att någon eller några av följande punkter måste vara uppfyllda för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig.

• Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (fullgörande av avtal).

• Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för oss rättslig förpliktelse (dvs om vi har en legal skyldighet att göra det enligt en annan lag).

• Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan våra berättigade intressen och din integritet (intresseavvägning).

• Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

Lagring av personuppgifter

Taxibil Lerum kommer lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, men vi sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t.ex. med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Om cookies (kakor)

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via exempelvis cookies. Godkännande av användning av cookie sker via ett separat samtycke första gången du besöker vår webbplats. Information om användning kan vara teknisk information om din enhet, operativsystem, webbläsare och IP-adress. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du den användningen. Mer information om cookies finner du här.

Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att veta vad vi gör med din personuppgifter som t.ex. när och hur dina personuppgifter behandlas, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får. Taxibil Lerum kommer på eget initiativ att rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och nyttja någon dem är du välkommen att kontakta oss.Kontaktuppgifter finns i slutet av denna policy. Observera att vi endast kan lämna ut uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Taxibil Lerum behandlar om dig i ett så kallat registerutdrag. Detta har du rätt till att begära kostnadsfritt en gång per år.

Begära rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register – anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter Taxibil Lerum har registrerat om dig.

Begära att raderas (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att få de personuppgifter Taxibil Lerum har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade, raderar vi alla personuppgifter som vi inte enligt lag är skyldiga att spara.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum eller i de fall då Taxibil Lerum är ålagt enligt lag att behandla personuppgifterna.

Det är viktigt för oss att de uppgifter vi har om dig är riktiga och uppdaterade. Om du upptäcker någon felaktighet ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan bli korrigerade.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att närsomhelst, oavsett anledningen, göra ändringar och rättelser i den här integritetspolicyn. Vi kommer att hålla vår integritetspolicy lättillgänglig för dig på vår hemsida.

Kontaktinformation

GTT Taxibil i Lerum

Dataskyddsombudet

Södra Långvägen 23

443 38 Lerum