Resevillkor

För dig som reser med GTT Taxibil i Lerum AB (Taxibil Lerum) gäller nedanstående villkor. Vår avsikt med dessa resevillkor är bland annat att beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter som vi ikläder oss gentemot dig som kund och som vi förväntar oss att du som kund uppfyller mot oss. Genom att använda konto hos oss och/eller beställa en resa godkänner du dessa resevillkor.

Bokningsbekräftelse och avbokning

Hos Taxibil Lerum kan du boka resan genom telefon, 0302 - 155 70, på webben, genom appen eller "vinka in" en av våra bilar på gatan. När beställning är gjord via telefon får du en SMS-bekräftelse på din beställning, förutsatt att vi har ditt mobilnummer.

Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig omgående kontakta vår växel 0302 - 155 70.

Har du fått förhinder och behöver avboka en resa kan du göra det fram till dess bokningen har blivit tilldelad en taxibil, vilket sker ungefär 15 minuter innan den angivna upphämtningstiden.

Om bilen inte kommer

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta vår växel 0302 - 155 70.

Hjälp med bagage

Våra förare hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för. Om du glömt kvar något i taxibilen ber vi dig kontakta vår växel 0302 - 155 70.

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till chauffören eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet, så vi kan återlämna det till den rättmätiga ägaren.

Priser

Om resan inte sker till ett fast pris gäller den taxa som Taxibil Lerum tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler väl placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Aktuella taxameterpriser hittar du även här.

I vår app får du ett fast pris för resan. Det fasta priset baseras på den beräknade tiden och körsträckan för en resa; från hämtningsadressen (A) till avlämningsadressen (B), baserat på den kortaste vägen enligt Google Maps. Varken föraren eller kunden har möjlighet att göra ändringar på resan längs vägen, så länge det fasta priset accepterats.

Som kund har du också möjlighet att fråga efter fast pris på andra resor. Om du vill ha erbjudande om fast pris ska du fråga föraren innan resan startar. Vi erbjuder fasta priser till och från Landvetter flygplats och andra knutpunkter samt flera sjukhus. Läs mer här.

Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Gällande taxa debiteras under väntetiden.

Betalning

Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan att betala med betalkort eller kontant i taxin. Vid bokning på webbsidan eller i appen kan du välja mellan att betala din resa i taxin eller med förregistrerat kort. Vi erbjuder betalmetod Stripe för kortbetalning i appen. Stripe är ett av världens största betaltjänstföretag för onlinebetalningar.

Om du som privatperson eller företag är avtalskund hos Taxibil Lerum kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls av Taxibil Lerum på din begäran, efter sedvanlig kreditprövning, och då på de villkor Taxibil Lerum tillämpar.

Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

Reklamation

Om du som kund inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att under oss på telefon 0302 - 155 70 eller e-post taxi@taxibillerum.se.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 14 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 14 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 14 dagar efter mottagen faktura.

Taxibil Lerums målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar. Ärendets natur kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

Taxibil Lerums ansvar och ersättningsskyldighet

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med någon av Taxibil Lerums taxibilar, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Taxibil Lerum får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från oss om vi eller taxibilen orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårt ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att vi inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada.

Force Majeure

Oavsett vad som ovan sagts är Taxibil Lerum befriat från ersättningsskyldighet för skada till följd av utebliven transport eller felaktigt utförd transport om detta har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (»Befriande omständighet«) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar, fullgörandet av transporten i rätt tid. Vi ansvarar överhuvudtaget inte om våra möjligheter att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom vår kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, omfattande personalavgångar, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek, svåra trafikförhållanden, oväntad driftstörning i verksamheten, fel i data-överföring, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Kundens skyldighet att begränsa skada

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Vi är inte skyldiga att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

Försäkring

Samtliga taxifordon som är anslutna till Taxibil Lerum är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxibil Lerum tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.

Villkor för användarkonto

Som inloggad kund har du möjlighet att administrera dina bokningar på vår webbplats eller i app. Användarkontot ger dig möjlighet att boka resor, i vissa fall avboka, skapa favoritadresser för snabbare beställning och ta del av din resehistorik gjorda på ditt konto.

För att kunna använda tjänsten behöver du ett användarkonto. Har du inget konto skapar du enkelt ett innan du börjar resa. Du ansvarar för att lösenordet håller erforderlig säkerhetsnivå så att inte obehöriga kan logga in på ditt konto. Vi rekommenderar också att du regelbundet byter lösenord för att säkerställa att det inte hamnar i orätta händer. Lösenordet bör vara unikt för användarkontot.

Du ansvarar för beställningar som görs genom användarkontot. Det är därför viktigt att du omedelbart kontaktar oss för det fall du misstänker att din kontoprofil utnyttjas av obehöriga.

Hantering av personuppgifter

Taxibil Lerum är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till oss i samband med att du beställer en taxi.

Taxibil Lerum använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta och vilka personuppgifter som samlas in beror delvis på hur du bokade din bil. Om du beställer via webbsidan samlar vi in uppgifter om namn, telefonnummer, adress och övrig information du väljer att delge oss för att möjligöra en så korrekt, smidig och säker taxiresa som möjlig. Vi tar även information om IP-adress för att upptäcka missbruk. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och sker enligt gällande integritetspolicy. Du hittar aktuell version av policyn här.

Om vi inte blir överens

Om du framfört klagomål avseende våra tjänster eller begärt ersättning för en skada du drabbats av och inte är nöjd har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174

101 23 Stockholm

Telefon: 08 - 508 860 00

Eller på www.arn.se